HOME » ЗА НАС » НОВИНИ » БУЛМЕТАЛ АД сключи АДБФП № BG-RRP-3.008-0077-C01

БУЛМЕТАЛ АД сключи АДБФП № BG-RRP-3.008-0077-C01

На 03.06.2024 г. „БУЛМЕТАЛ” АД сключи АДБФП № BG-RRP-3.008-0077-C01 по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NexGenerationEU.
Обща цел на проекта
е увеличаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала за устойчив растеж на БУЛМЕТАЛ АД чрез инвестиции в кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък от дейността на предприятието.
Специфични цели на проекта са:

– постигане на по-екологосъобразно и ресурсоефективно производство;
– оптимизиране на производствените разходи;
– увеличаване на технологичния капацитет.
С придобиване на „Преса за аерозолни рингове“ – 1 брой ще се въведат кръгови модели в предприятието в следните направления:
– Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на 1-ца продукт от дейността и Намаляване на количеството използвани суровини за производството на 1-ца продукт;
– Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за ограничаване използването на опаковки от пластмаса;
– Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и продуктови изисквания, произтичащи от европейското и национално законодателство в областта на опазването на околната среда;
– Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им.
Очакваният ефект e „Булметал“ АД
 да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестициите по мярката ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Обща стойност на проекта: 4 611 847.50 лева, от които 849 871.26 лв. европейско и 149 977.28 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:
– Намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на 1-ца продукт – очаквано намаление на технологичен отпадък при производство на аерозолни рингове за аерозолни флакони;
– По-малко количество суровина на 1-ца произведен аерозолен ринг за аерозолен флакон;
– Редуциране използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба (защитна полиетиленова опаковка) на 1-ца произведен продукт;
– Постигне на по-висока степен на съответствие с екологични стандарти – по-високи нива при управлението на отпадъците съгласно НПУО, НППОО, ЗУО; принос към постигане на заложени цели по НООО;
– Повишаване на енергийната ефективност на крайните изделия чрез увеличаване налягането аерозолните флакони при аерозолна опаковка със същия размер и вместимост;
– Намаляване на производствените разходи на 1-ца продукция, поради повишаване процента използваемост на суровините;
– Увеличен капацитет за производство на аерозолни рингове.